QĐ ban hành Quy chế thi đua, khen trưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên