Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống và điều trị bệnh tay chân miệng