Điều chỉnh bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020