Kế hoạch tổ chức ôn tập, thi học kỳ 2 và khảo sát năng lực lớp 12 năm học 2018 - 2019

Kế hoạch tổ chức ôn tập, thi học kỳ 2 và khảo sát năng lực lớp 12 năm học 2018 - 2019.

Căn cứ Công văn số 74/KH-SGDĐT ngày 12/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Yên về việc Kiểm tra tập trung học kì II, năm học 2018 – 2019 và Công văn số 174/SGDĐT-GDTrH ngày 21/3/2019 của Sở GDĐT  Phú Yên về việc hướng dẫn nội dung, cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kỳ 2 khối 10, 11 THPT năm học 2018 – 2019.

Triển khai cụ thể Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường THPT Phạm Văn Đồng; Nhà trường lập kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì 2 và thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12, năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Hoàn thành chương trình lớp 10, 11, 12 theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, dạy phụ đạo cho học sinh để củng cố kiến thức và ôn tập kiểm tra có chất lượng, đặc biệt là với những học sinh còn yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;

          - Thống nhất xây dựng kế hoạch và đề cương ôn tập phù hợp, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của nội dung chương trình ở học kỳ 2, có phân hóa trình độ học sinh ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao kiến thức theo các yêu cầu đổi mới về dạy và học của Sở và Bộ GDĐT;

          - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ 2 và cả năm đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng, đúng thực chất năng lực của học sinh, đúng theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

          2. Yêu cầu

- Tổ chức kiểm tra, chấm điểm nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế của Bộ GDĐT, hướng dẫn của Sở GDĐT; đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ theo Kế hoạch, đánh giá đúng thực chất công tác dạy và học của Nhà trường trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ 2.

- Tổ chức kỳ kiểm tra an toàn tuyệt đối từ khâu: ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm kiểm tra và vào điểm đúng quy chế.

          B. NỘI DUNG

          I. Nội dung, hình thức ra đề kiểm tra, thời gian ôn tập và kiểm tra học kỳ 2 đối với khối lớp 10, 11, 12

1. Nội dung, hình thức

- Tổ trưởng các tổ chuyên môn thực hiện theo Công văn số 237/GDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện các bài kiểm tra trong trường trung học và Công văn số 174/GDĐT-GDTrH ngày 21/3/2019 của Sở GDĐT Phú Yên về việc hướng dẫn nội dung và cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2018 – 2019.

- Hình thức ra đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phân loại được trình độ học sinh được xác định trong chương trình khối lớp học của từng môn học theo quy định.

- Tổ Trưởng chuyên môn họp tổ thống nhất ra đề kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, giảm tải theo quy định của Bộ GDĐT ở từng bộ môn trong chương trình học kỳ 2 tính đến thời điểm kiểm tra.

          2. Thời gian ôn tập và kiểm tra học kỳ 2

          2.1. Đối với các môn không tổ chức kiểm tra tập trung ở khối 10, 11, 12

          Các Tổ chuyên môn họp thống nhất rà soát chương trình để dạy kịp chương trình học kỳ 2; phân công ra đề cương ôn tập và đề kiểm tra (bao gồm ma trận đề, đáp áp cụ thể, lưu hồ sơ tổ) phù hợp từng môn và đối tượng học sinh; giáo viên tổ chức ôn tập và cho kiểm tra học kỳ 2 trên lớp từ tuần 33 đến tuần 35.

          2.2. Đối với các môn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ 2

          2.2.1. Môn kiểm tra, hình thức, nội dung, cấu trúc, thời gian ôn tập và lịch kiểm tra tập trung khối lớp 12

          a. Môn kiểm tra gồm: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh.

          b. Hình thức kiểm tra

          - Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

          - Môn Toán kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, đề có 04 mã, thời gian làm bài 90 phút.

          - Môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, đề có 04 mã, thời gian làm bài 60 phút.

          c. Nội dung và cấu trúc đề kiểm tra: Nội dung kiểm tra thuộc chương trình học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, tính đến thời điểm kiểm tra; cấu trúc đề kiểm tra theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.

          d. Thời gian tổ chức ôn tập

          - Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tổ chức dạy ôn tập cho học sinh lớp 12 kỹ lưỡng, đảm bảo đủ số tiết căn cứ theo phân phối chương trình lớp 12 và thời khóa biểu đến trước khi kiểm tra tập trung.

            - Các Tổ ra đề và nộp cho Ban chuyên môn bằng bản in và qua địa chỉ email vào sáng ngày 20/4/2019.

            e. Lịch kiểm tra tập trung học kỳ 2 khối lớp 12

Ngày

 kiểm tra

 

Buổi

Môn

Hình thức

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Giờ

thu bài

 

 

03/5/2019

 

 

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

7g25’

7g30’

9g00’

Tiếng Anh

Trắc nghiệm

60 phút

9g25’

9g30’

10g30’

Chiều

Toán

Trắc nghiệm

90 phút

14g25’

14g30’

16g00

 

    (Lưu ý:  - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.

- Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 14 giờ 00).

          2.2.2. Môn kiểm tra, hình thức, nội dung, thời gian ôn tập và lịch kiểm tra tập trung khối lớp 10, 11

          - Thực hiện theo Kế hoạch số 74/KH-SGDĐT, ngày 12/3/2019 của Sở GDĐT về việc kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2018 – 2019.

a. Môn kiểm tra, hình thức kiểm tra

- Các môn kiểm tra tập trung khối 10, 11 do Sở GDĐT ra đề cụ thể như sau:

+ Khối 10 gồm 04 môn: Ngữ văn, kiểm tra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút; Tiếng Anh, Hóa học, và Sinh học kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

+ Khối 11 gồm 04 môn: Toán, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút; Vật lí, Lịch sử Địa lý, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

           - Các môn kiểm tra tập trung khối 10, 11 do Trường tổ chức ra đề gồm: Môn Toán 10, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút;  môn Ngữ văn 11, kiểm tra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

           - Các Tổ ra đề và nộp cho Ban chuyên môn bằng bản in và qua địa chỉ email trước ngày 15/4/2019 (đối với bộ đề kiểm tra đề xuất) và vào ngày 22/4/2019 (đối với các môn Toán 10, Ngữ văn 11 do Trường tổ chức).

b. Nội dung và thời gian ôn tập

          Các Tổ chuyên môn thực hiện đúng theo Công văn số 174/GDĐT-GDTrH ngày 21/3/2019 của Sở GDĐT Phú Yên về việc hướng dẫn nội dung và cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2018 – 2019.

          c. Lịch kiểm tra tập trung học kỳ 2 khối 10, 11

Ngày
kiểm tra

Buổi

Khối

lớp

Môn

Thời gian làm bài

Giờ
 phát đề

Giờ bắt đầu
làm bài

Giờ

thu bài

08/5/2019

 Sáng

10

 Toán

90 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

 

9 giờ 00’

 Chiều

11

 

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30’

 

15 giờ 00’

09/5/2019

Sáng

10

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00

 

Hóa học

45 phút

9 giờ 40

9 giờ 45’

 

10 giờ 30’

 Chiều

11

 

Toán

90 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30’

 

15 giờ 00’

 

 Lịch sử

45 phút

15 giờ 40’

15 giờ 45’

 

16 giờ 30’

 10/5/2019

Sáng

10

 

 Tiếng Anh

45 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

 

Sinh học

45 phút

8 giờ 55’

9 giờ 00’

 

9 giờ 45’

Chiều

11

Vật lý

45 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30

14 giờ 15’

Địa lý

45 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

15 giờ 45’

(Lưu ý:   - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.

        - Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 00).

          2.2.3. Thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12

          - Nội dung và cấu trúc đề khảo sát theo cấu trúc đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2019 của Bộ GDĐT

          - Bài thi gồm 5 bài, 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 2 bài thi tổ hợp là: Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

          - Đối với 3 môn thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100% học sinh lớp 12 tham gia.

          - Đối với các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH, căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019, Nhà trường lập danh sách phòng thi và tổ chức in sao đề thi.

            - Các Tổ ra đề thi khảo sát năng lực học sinh 12 và nộp vào sáng ngày 09/5/2019; tỉ lệ số câu tham khảo dựa theo cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia 2019.

          - Lịch thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12

 

Ngày thi

 

Buổi

Môn

Hình

thức

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt

đầu làm bài

Giờ

thu bài

 

17/5/2019

 

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

120 phút

7g25’

7g30’

9g30’

Chiều

Toán

Trắc

nghiệm

90 phút

13g20’

13g30’

15g00’

Tiếng Anh

Trắc

nghiệm

60 phút

15g20’

15g30’

16g30’

18/5/2019

Sáng

(Bài thi KHTN)

Vật lí

Trắc

nghiệm

50 phút

7g30’

7g40’

8g30’

Hóa học

Trắc

nghiệm

 

50 phút

8g40’

8g50’

9g40’

Sinh học

Trắc

nghiệm

 

50 phút

9g50’

10g00’

10g50’

Chiều (Bài thi KHXH)

Lịch sử

Trắc

nghiệm

 

50 phút

13g20’

13g30’

14g20’

Địa lí

Trắc

nghiệm

 

50 phút

14g30’

14g40’

15g30’

GDCD

Trắc

nghiệm

 

50 phút

15g40’

15g50’

16g40’

         (Lưu ý:   - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.

                 - Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 00).

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 50
Tháng 06 : 4.525
Năm 2019 : 76.187